”Det är något magiskt med bilderböcker”, menar Catarina Schmidt. I bilderboken Molnbullar av Heena Baek fanns potentialen för att väcka läslusten.

Språkutveckling, läsengagemang och inte minst glädje. Det kan dialogisk högläsning av bilderböcker i klassrummet bidra till, enligt forskarna Catarina Schmidt och Sara Hvit Lindstrand.

Text: Irmi Persson
Publicerat: 2023-01-10

De senaste åren har skillnaderna i läsförståelse ökat mellan olika elevgrupper i Sverige. Enligt PIRLS-undersökningen 2021 tenderar elever i områden med socioekonomiska utmaningar, och som inte alltid talar svenska hemma, att halka efter. Men vad kan göras för att stödja deras läs- och språkutveckling? Det undersöker Catarina Schmidt och Sara Hvit Lindstrand i ett pågående forskningsprojekt med bilderboken som utgångspunkt.

– Det är något magiskt med bilderböcker, där det visuella och den skrivna texten samspelar på ett väldigt fint sätt. Det skapar en tydlig kontext och ett gemensamt sammanhang där elever kan delta på olika nivåer och olika vis. Alla är liksom med, säger Catarina Schmidt.

Tre didaktiska iscensättningar

En av fallstudierna i bilderboksprojektet gjordes i en klass i årskurs 1 där samtliga elever i hade ett annat förstaspråk än svenska. Deras lärare såg att de behövde stärka sina språkkunskaper, särskilt med avseende på ordförrådet och förmågan att återge ett händelseförlopp. En annan viktig aspekt var att lärarna ville väcka elevernas läslust och intresse för en berättelse. I bilderboken Molnbullar av Heena Baek fanns potentialen för detta, menar Catarina Schmidt.

– Jag vill välja kvalitativa böcker som ger möjligheter till både igenkänning och möten med nya världar, böcker som är möjliga att göra något med och som engagerar eleverna. Molnbullar är en sådan bok. Det är spännande med kattbarnen i berättelsen och att man kan baka molnbullar som får en att lyfta från marken.

Under projektet uppmanades barnen att be sina föräldrar återberätta Molnbullar på det språk som talades i hemmet.

I forskningsprojektet samverkade Catarina Schmidt och Sara Hvit Lindstrand med lärarna i tre didaktiska iscensättningar baserade på bilderboken. Målet var dels att eleverna skulle komma in i och möta berättelsen, dels att de skulle ges möjligheter till aktivt språkanvändande. Som ingång till boken fick eleverna därför bland annat prata om regn och moln, göra regnljud och skapa moln av olika material som de sedan beskrev för varandra.  

”Det här handlar om intensiv dialogisk, upplevelsebaserad högläsning där orden i boken blir elevens egna”

Under läsningen, där bilder och skrivna texter i boken förstorades upp med hjälp av en kamera, var eleverna också aktiva såväl språkligt som fysiskt. Exempelvis härmade eleverna lärarens rörelser och fraser när hon bakade verkliga ”molnbullar” utifrån en illustrerad instruktion i boken. Därefter skrev eleverna i par en text om bullbaket och samtalade om bullarnas smak. I ett senare skede skrev eleverna även individuella texter om hur de själva, liksom bokens karaktärer, flög i väg när de fick en molnbulle i handen.

– Det här handlar om intensiv dialogisk, upplevelsebaserad högläsning där orden i boken blir elevens egna. Genom att man körläser, samlar ord, samtalar, skriver tillsammans och kompletterar med estetiskt skapande och mycket stödstrukturer, skriver eleverna snart alltmer självständigt. Orden kommer in i kroppen på dem, och när de väl har gjort det kan de komma ut i skrift och inte bara genom munnen.

Växelverkan viktig

Under projektets gång involverades både vårdnadshavare och modersmålslärare i arbetet. Till exempel uppmanades barnen att be sina föräldrar återberätta Molnbullar på det språk som talades i hemmet. En del föräldrar skickade också in inspelningar av sig själva när de berättade på sitt modersmål.

– Det är av vikt att det blir en växelverkan där orden blir elevernas på samtliga deras språk. Då stärks deras sammantagna språkförmåga. Det är också betydelsefullt för identitet och möjliga kulturella överbryggningar att språket man talar hemma ses som en resurs.  

Catarina Schmidt betonar att dialogisk högläsning av bilderböcker är en av många didaktiska möjligheter för att stärka elevers språk- och kunskapsutveckling.

– Man måste naturligtvis inte göra precis så här, men det är ett sätt att bedriva kvalitativ undervisning som stärker skolans likvärdighet och bjuder in elever till att bli skrivande och läsande personer. 

Om forskarna

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik i förskoleklassen och årskurs 1–6 vid Högskolan i Jönköping, Jönköping University.

Sara Hvit Lindstrand är lektor i pedagogik vid Jönköping University, med inriktning förskola. Hennes forskning handlar om förskolebarns språkande relaterat till meningsskapande och multimodalitet.

Referenser och lästips

Heena, B (2019). Molnbullar. Bokförlaget Tranan. https://tranan.nu/bocker/molnbullar/

Schmidt, C, Hvit Lindstrand, S. (2022) Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1: ”Jag tycker att molnbullen
smakar delikat”. Forskul, volym 10 (1) 78–99 https://forskul.se/wp-content/uploads/2022/06/ForskUL_vol_10_nr_1_s_78-99.pdf