Forskuls redaktion.

Forskuls redaktion.

Forskul – Forskning om undervisning & lärande är en vetenskaplig tidskrift. Syftet med Forskul är att lyfta fram resultat från forskning som byggs med och för lärare, snarare än om och på.

Forskul publicerar forskningsresultat som ska ge lärare inom skolväsendet teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande. De praktikrelevanta resultat som publiceras är granskade och knutna till tidigare forskning och blir på så vis en del i ett kumulativt kunskapsbygge – lärares professionella kunskapsbas.

Lärande och undervisning

De forskningsartiklar som publiceras i Forskul handlar främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning relaterat till samtliga ämnesområden och åldersgrupper inom skolan. Med skolan avses alla de skolformer som ingår i det svenska skolsystemet, eller motsvarande skolformer i de nordiska länderna, vilket bland annat innefattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Dubbel-blind peer-review

Forskul publicerar även forskning från fria skolformer som exempelvis kulturskolan. Artiklarna granskas enligt dubbel-blint peer-review-förfarande av ledande forskare för att försäkra att de resultat som publiceras håller hög vetenskaplig kvalitet.

Tidskriften ges ut av Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges Lärares vetenskapliga råd och Lärarförlaget.

Läs mer om Forskul här.

Forskul publiceras på Kungliga Bibliotekets webbplats Publicera. Där hittar du alla nummer av tidskriften och information om hur du kan bidra.

Inger Eriksson, redaktör för Forskul och professor vid Stockholms universitet.

Inger Eriksson, redaktör för Forskul och professor vid Stockholms universitet.